Sesja w gminie, sesja w powiecie

Radni miejscy zbiorą się we wtorek, a radni powiatowi będą obradować w piątek.

Pixabay

Poniżej porządki obu sesji.

Niniejszym informuję, że w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
 7. Zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Prezentacja oferty Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział Zakładu Gazowniczego w Olsztynie w sprawie gazyfikacji miasta Pasłęk.
 9. Prezentacja oferty przedsięwzięć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych na sezon wakacyjny 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości do Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019 – 2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu gminy Pasłęk.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. prac restauratorskich przy gotyckich malowidłach w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Mariance – Parafia pw. Św. Józefa w Pasłęku).
 16. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pasłęk.
 18. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2018:
 1. debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2018,
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pasłęka wotum zaufania.
 1. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 rok:
 1. zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 rok,
 2. zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 r.,
 3. zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym,
 4. zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy Pasłęk,
 5. zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku,
 6. zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie absolutorium,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2018 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pasłęka.
 2. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak

Źródło: UM w Pasłęku

 

 

P O R Z Ą D E K   O B R A D

IX sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

 

1.         Otwarcie sesji.

2.         Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.         Wręczenie nagród i wyróżnień dla wsi uczestniczących w konkursie „Wieś z inicjatywą – Edycja 2019”.

4.         Składanie na piśmie interpelacji i zapytań radnych.

5.         Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 30 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

6.         Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

6.1       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

6.2       projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.

6.3       w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Powiatowi Elbląskiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

6.4       w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Pasłęk.

6.5       w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Tolkmicko.

6.6       w sprawie przystąpienia Powiatu Elbląskiego do Stowarzyszenia Żuławy.

6.7       w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski”.

6.8       w sprawie pozbawienia drogi powiatowej 1110N kategorii drogi powiatowej.

6.9       w sprawie nadania statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

7.         Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

8.         Sprawy różne.

9.         Zakończenie sesji.

Źródło: SP w Elblągu

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

1000

Ta strona używa narzędzi zewnętrznych lub firm trzecich, które przechowują małe pliki (cookie) na twoim urządzeniu. Pliki cookie są zwykle używane w celu umożliwienia prawidłowego działania strony (ciasteczka techniczne), generowania raportów użytkowania nawigacji (pliki cookie dotyczące statystyk). Strona może bezpośrednio używać technicznych plików cookie, ale masz prawo wybrać, czy chcesz włączyć ciasteczka statystyczne i te, które nie są niezbędne do jej działania.  Cookie policy