50 milionów złotych na nowe przedsięwzięcia

Nowoczesna infrastruktura badawcza i ochrona różnorodności biologicznej to dziedziny, które mogą liczyć na unijne dofinansowanie w kolejnych ogłoszonych przez zarząd województwa konkursach.

Image by Picography from Pixabay

Prawie 30 milionów złotych przeznaczono na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących tworzenie nowoczesnej publicznej infrastruktury badawczej powiązanej z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo). Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych). Wnioski w konkursie mogą składać uczelnie i jednostki naukowe w terminie od 28 czerwca do 31 lipca 2019 roku.

Na wsparcie przedsięwzięć, których celem jest ochrona bioróżnorodności przeznaczano ponad 44 miliony złotych. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty zakładające m.in.: ochronę parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, realizację programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii, tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizację zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej).

O dofinansowanie mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne w terminie od 8 lipca do 29 lipca 2019 roku.

Szczegóły konkursów i pełna dokumentacja są dostępne na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl

 Biuro Prasowe
UWW-M

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa narzędzi zewnętrznych lub firm trzecich, które przechowują małe pliki (cookie) na twoim urządzeniu. Pliki cookie są zwykle używane w celu umożliwienia prawidłowego działania strony (ciasteczka techniczne), generowania raportów użytkowania nawigacji (pliki cookie dotyczące statystyk). Strona może bezpośrednio używać technicznych plików cookie, ale masz prawo wybrać, czy chcesz włączyć ciasteczka statystyczne i te, które nie są niezbędne do jej działania.  Cookie policy